cenazysk.pl cenazysk.pl - CenaZysk.pl - blog o poszukiwaniu warto?ci w value investing

cenazysk.plWebsite Profile

Title: CenaZysk.pl - blog o poszukiwaniu warto?ci w value investing
Keywords: srebro, srebro ceny, srebro cena, blog srebro, tangibles, zloto, kurs srebra, gold, silver
Description:Blog o poszukiwaniu warto?ci inwestycyjnej w surowcach, tangibles i nowoczesnych technologiach.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

cenazysk.pl Information

Website / Domain:cenazysk.pl
Website IP Address:89.161.218.72
Domain DNS Server:dns3.home.pl,dns.home.pl,dns2.home.pl

cenazysk.pl ranks

Alexa Rank:8232065
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

cenazysk.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,773
Daily Revenue:$4
Monthly Revenue:$145
Yearly Revenue:$$1,773
Daily Unique Visitors:447
Monthly Unique Visitors:13,410
Yearly Unique Visitors:163,155

cenazysk.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Fri, 19 Oct 2018 22:21:18 GMT

cenazysk.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
srebro 0 0.00%
srebro ceny 0 0.00%
srebro cena 0 0.00%
blog srebro 0 0.00%
tangibles 0 0.00%
zloto 0 0.00%
kurs srebra 0 0.00%
gold 0 0.00%
silver 0 0.00%

cenazysk.pl Similar Website

Domain WebSite Title
wkawiarence.pl WKAWIARENCE.PL - ........ o poszukiwaniu szcz??cia w codzienno?ci
randkikatolickie.com Randki Katolickie | Wspólne Katolickie Warto?ci i Mi?o?? W Sieci
poczuciewlasnejwartosci.pl Poczucie W?asnej Warto?ci - warsztat internetowy
proprium.pl proprium – znamy warto?? w?asno?ci
investingsidekick.com Investing Sidekick - Value Investing Blog
myvalueedge.com MyValueEdge | Value Investing Blog
wposzukiwaniu.pl Blog podró?niczy | W POSZUKIWANIU KO?CA ?WIATA |
k85.pl K85.pl - Blog o internetach. W ogóle i w szczególe.
polskiewartosci.pl Fundacja Polskich Warto?ci – z mi?o?ci do Ojczyzny
swinoujscie-nieruchomosci.pl W jakie nieruchomo?ci warto inwestowa? | swinoujscie-nieruchomosci.pl
prezentownia-walera.pl W jakie nieruchomo?ci warto inwestowa? | swinoujscie-nieruchomosci.pl
valuespreadsheet.com Value Spreadsheet | Value Investing Blog by Nick Kraakman
bonynatatuaze.pl Odbierz bon o warto?ci 1000 z? na tatua?! - BonyNaTatuaze.pl
natemat.com Na temat ?ycia i na temat warto?ci ?yciowych – Blog
valuecomesfirst.pl ValueComesFirst.pl - blog ekonomiczny Instytutu Zarz?dzania Warto?ci? SGH
vintagevalueinvesting.com Vintage Value Investing – The World's Best Value Investing Blog
zsd.org.pl W Budapeszcie | O Budapeszczie inaczej. Wszystko, co warto zobaczy? i czego warto spróbowa? w Budap...
justynaolowniuk.pl Justyna O?owniuk oficjalny blog ? Aby osi?gn?? co? warto?ciowego w ?yciu prywatnym i zawodowym, na...

cenazysk.pl Alexa Rank History Chart

cenazysk.pl aleax

cenazysk.pl Html To Plain Text

CenaZysk.pl - blog o poszukiwaniu warto?ci w value investing Strona g?ówna O cenazysk.pl cenazysk.pl w poszukiwaniu warto?ci 12/03/2017 by Redakcja cenazysk.pl 0 comments Darmowe bitcoiny To nie clickbait! Tytu? to nie jest clickbait. W rzeczywisto?ci opisuj? drog? do zdobycia darmowych bitcoinów – potrzeba jedynie mie? w?asny adres bitcoin i troch? czasu. Jest to od pocz?tku istnienia kryptowalut najprostszy i najpopularniejszy sposób na zdobycie niewielkiej ilo?ci kryptowaluty, zorganizowany w celu popularyzacji technologii i umo?liwienie u?ytkownikom testu przesy?ania i korzystania z portfeli. St?d, nie jest to sensu stricte ?rozdajo” w stylu ?ap i uciekaj, a zorganizowana akcja minersów, early adaptersów, in?ynierów wokó? protoko?u Bitcoin i biznesów zaanga?owanych w kryptowaluty. Biznes b?dzie trwa? dopóki b?dzie op?aca?o si? ?rozdawa?” najmniejsz? jednostk? rozrachunkow? w ekosystemie bitcoin – czyli 1 satoshi (= 0.00000001). 1 satoshi to w momencie pisania troch? ponad jedna tysi?czna centa (USA). TLDR; Na fali coraz wy?szych cen btc przypominam sposób zdobycia za darmo niewielkich ilo?ci bitcoin (i dogecoin). Celem jest uzbieranie wystarczaj?cej liczby satoshi, ?eby bez ryzyka przetestowa? w?a?nie wprowadzone oprocentowanie depozytu w btc (lokaty bitcoin). Zbieranie polega na klikaniu w serwisie freebitco.in (link afiliacyjny) i uzbieranie minimalnego depozytu zajmuje ok. tygodnia. Poni?ej znajdziesz: opis strony, opis u?atwień i sposobów na przyspieszenie zbierania, ogólne uwagi o ekosystemie bitcoin, obliczenia. Koniec TLDR; Dlaczego akurat teraz? Sam mechanizm nie jest czym? niezwyk?ym – rozdawanie bitcoinów jest, odk?d si?gam pami?ci?, naturalnym sposobem propagowania kryptowalut. Pami?tajmy, ?e jest to sposób na zdobycie ma?ej ilo?ci kryptowalut i popularyzacj? bitcoina. Cz?sto rekomenduj? ten sposób osobom, które maj? czas i ch?ci do nauki podstaw nowej technologii, ale brakuje im motywacji. Ten poradnik ma s?u?y? jako podsumowanie pomys?u oraz instrukcja w jednym – na pocz?tku by? przeznaczony dla kr?gu moich znajomych i osób, które pyta?y mnie o btc. Powolne dojrzewanie ekosystemu kryptowalut sprawi?o, ?e pocz?tkowe us?ugi rozros?y si? w z?o?one systemy spe?niaj?ce coraz wi?cej potrzeb. Fakt wprowadzenia przez providera darmowych bitcoinów us?ugi w postaci LOKATY bitcoin zrobi? na mnie wra?enie. Zaufanie na rynku kryptowalut jest w permanentnym deficycie i ka?da us?uga polegaj?ca na zap?acie za przechowywanie pieni?dzy budzi wielkie zainteresowanie – szczególnie ?wiadczona przez gracza dzia?aj?cego od d?ugiego czasu. St?d zwyczajna us?uga wyp?acania drobnych ilo?ci kryptowaluty w celach edukacyjnych, rozszerzona o mo?liwo?? deponowania bitcoin na sta?y procent sta?a si? du?o bardziej warta uwagi. Zdecydowa?em si? od?wie?y? opis i przybli?y? szans? uczestnictwa w rewolucji: us?ugi potencjalnie bezpiecznych, nisko oprocentowanych depozytowych w ?wiecie kryptowalut. Dygresja: przyjrzyjmy si? drugiej stronie transakcji. Oferta oprocentowanych depozytów, w czasie pisania to 4,08% rocznie, oznacza zwykle po prostu ch?? zebrania kapita?u: Celem mo?e by? po prostu zarobienie na organicznym wzro?cie warto?ci waluty (w czasie pisania jeste?my akurat znów w okolicach rekordowych warto?ci bitcoina, czyli 1300 dolarów za 1 btc) Inny pomys? to zniech?cenie depozytariuszy do wyp?at, za cen? ok. 4% w momencie, gdy bitcoin jest na szczytach cenowych By? mo?e firma ma w planach realizacj? projektu wymagaj?cego wi?kszego kapita?u do wydania lub wi?kszego bilansu. Podstawowe pomys?y to inwestycj? w rozszerzenie dzia?alno?ci wydobywczej kryptowalut (firma deklaruje, ze jej aktualny udzia? wynosi 0,18% ca?ej mocy obliczeniowej ekosystemu bitcoin) lub inwestycje w inne kryptowaluty i ich infrastruktur? Najprawdopodobniej firma ma ju? wystarczaj?co du?? baz? u?ytkowników (4+ miliony), cho? serwis internetowy wymaga od?wie?enia Mam nadziej?, ?e podkre?li?em wystarczaj?co to ?zwykle”. Na dzikim zachodzie kryptowalut nie mniej wa?ne jest sprawdzenie równie? prawdopodobieństwa ?zwini?cia” dzia?alno?ci. Pierwszym sygna?em alarmowym jest fakt rozliczania dziennego, a nie przyj?tego w bankowo?ci miesi?cznego (0.0109589% dziennie, przyznawane o losowej godzinie), cho? mo?e by? to zastosowane ze wzgl?dów marketingowych lub technicznych. Niemniej jednak kapitalizacja dzienna sprawi, ?e firma b?dzie winna u?ytkownikom wi?cej odsetek – z dnia na dzień depozyty b?d? wzrasta?y o wypracowany kapita? – pytanie, czy tempo przyrostu b?dzie zabójcze dla pomys?u oprocentowanych depozytów, np. w ?wietle spadku warto?ci btc? Czynniki, które warto obserwowa? to: sytuacja firmy, komentarze osób zwi?zanych z firm?, obserwacja bran?y i prowadzonych projektów, kurs bitcoina, opó?nienia w wyp?atach depozytów, jako?? supportu i czas odpowiedzi na pytania, etc. Koniec dygresji. Darmowe bitcoiny Wracamy do rzeczywisto?ci. Wiemy, ?e s? darmowe bitcoiny w celach edukacyjnych i oprócz nowego do?wiadczenia pojawi?a si? dodatkowa motywacja – ta sama strona oferuje oprocentowane depozyty o realnej stopie procentowej. ?wiadomo?? dzikiego zachodu sprawia, ?e chcemy ryzykowa? jak najmniej, wi?c celujemy w najni?szy pu?ap lokaty, czyli stan konta ponad 30 000 satoshi. Do rejestracji potrzeba adres bitcoin (jak zdoby? adres bitcoin?) i opcjonalnie adres e-mail. Rejestracja na stronie freebitco.in (link afiliacyjny) Po rejestracji liczymy… Skrypt pozwala nam na dopisanie do naszego konta ok. 160 200 satoshi co godzin? (przy cenie bitcoin ok. $1250 $1000), a o ponownym otwarciu tej mo?liwo?ci informuje stoper. Cena zale?y od warto?ci bitcoina – liczba przyznawanych satoshi wzrasta wraz z tempem spadku warto?ci waluty i vice versa. Z jednego IP mo?na zbiera? satoshi jedynie na jednym koncie. Nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby za?o?y? konto równie? na telefonie komórkowym, który nie korzystaj?c z domowego wifi umo?liwia zbieranie satoshi w tym samym czasie. Nierealne jest utrzymanie tempa 20 wej?? dziennie, ale wchodz?c na stron? 6-8 razy dziennie na dwóch urz?dzeniach jeste?my w stanie dotrze? do poziomu 30 000 w nieco ponad tydzień (je?li mamy szcz??cie i weryfikacja obrazkowa b?dzie prosta lub nie b?dzie si? w??cza?, wszystko zajmie nam w sumie oko?o godziny). Lokata aktywuje si? automatycznie po przekroczeniu 30 000 satoshi i od tego momentu do stanu konta co dzień b?dzie dopisywane kilka satoshi. Voila – jak wszystko pójdzie dobrze, by? mo?e za kilkana?cie lat wyp?acimy sobie dobry obiad;) Albo do?wiadczymy kolejnego rollercoastera… Czasem dopisze szcz??cie Dla tych, którzy chc? wi?cej, ni? minimum Poni?sza sekcja jest dla wytrwa?ych. Mo?na ró?norodnie wspomaga? proces zbierania satoshi: Wspomaganie si? urz?dzeniami mobilnymi i rekomendowanie zbierania satoshi osobom, którym zapoznanie si? z kryptowalutami przyniesie korzy?ci Reward points, dzi?ki którym mo?emy np. wyci?ga? 10% / 50% / 100% wi?cej satoshi za ka?dym razem. Bardzo wa?ne jest zrozumienie, ?e zwi?kszony bonus mo?na ?wykupi?” na 24 godziny (czyli na 23 z...

cenazysk.pl Whois

Domain Name: CENAZYSK.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en